Cuda Tech

import cv2 img = cv2.imread('cuda.jpg') cv2.imshow("Cuda",img) cv2.waitKey(0)

Neler Yapıyoruz ?
What are we producing?

Çözümlerimiz

Solutions

Cuda Tech Yazılım ve Mühendislik

Cuda Tech Software and Engineering

Yapay zeka tabanlı görüntü işleme ve otomasyon çözümleri başta olmak üzere; Endüstri,Sağlık, Savunma ve Havacılık alanlarında sektörel bazda çözümler geliştirmekteyiz.

Especially artificial intelligence-based image processing and automation solutions; We develop solutions on a sectoral basis in the fields of Industry, Health, Defense and Aviation.

A. Endüstri alanında, kalite kontrol sürecindeki
İnsan hatasını ortadan kaldıracak, üretim kalitesi ve verimliliği artıracak, üretim sürecini hızlandıracak, üretim maliyetini önemli ölçüde azaltacak endüstri 4.0 teknolojisi ile uyumlu yapay zeka tabanlı görüntü işleme ve otomasyon çözümleri sunuyoruz.
   Bu kapsamda;
   1. Hataların tespit edilmesi,
       a. eksik ürün hataları,
       b. mikro seviyede oluşan çizik, leke ve üretim hataları,
       c. ambalaj,baskı ve montaj hataları,
   2. Üretim hattından ayırma otomasyonu
   3. İş güvenliğinin artırılmasına yönelik yazılım ve otomasyon çözümleri
       a. Cihaz ve araçların operatörlerine sesli ve görüntülü ikaz yapılması,
       b. Karar destek otomasyonları
       c. (tehlikeli işlemlerin algılanması, cihaz/araç/sistemin durdurulması)
       ç. tehlikeli işlemlerin otomatik görüntülerinin kayıt edilmesi ve ilgili birime raporlanması)
       d. tehlikeli işlemlerin oluşması halinde ilgili ilk yardım birimine sesli görüntülü ikaz   gönderilmesi
   4. Detaylı analiz raporlarının oluşturulması gibi konularda firmalara özel çözümler geliştiriyoruz.

A. In the field of industry, in the quality control process
Artificial products compatible with industry 4.0 technology that will eliminate human error, increase production quality and efficiency, speed up the production process and significantly reduce production costs. We offer intelligence-based image processing and automation solutions.
    In this context;
    1. Detection of errors,
        a. missing product errors,
        b. Scratches, stains and manufacturing defects occurring at micro level,
        c. packaging, printing and assembly errors,
    2. Separation automation from the production line
    3. Software and automation solutions for increasing job security
        a. Audible and visual warnings to operators of devices and vehicles,
        b. Decision support automation
        c. (detection of dangerous processes, stopping the device / vehicle / system)
        ç. Automatic recording of dangerous transactions and reporting to the relevant unit)
        d. Audible and visual warning to the relevant first aid unit in case of dangerous operations     Posting
    4. We develop tailor-made solutions for companies such as the creation of detailed analysis reports.

B. Sağlık sektöründe;
  - tedavi süresini kısaltma,
  - hasta sonuçlarını iyileştirme,
  - tanılama faaliyetlerini kolaylaştırma
  - sağlık bakım maliyetlerini düşürmeye yönelik olarak çözümler üretmekteyiz.
  Bu kapsamda;
  1. otomatik medikal karar verme sistemleri,
  2. biyomedikal veriler için analiz ve raporlama yazılımları
  3. klinik karar verme süreçlerinde karşılaşılan insan kaynaklı hataların azaltılmasına yönelik sistemler
  4. Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığın erken aşamada tespit ve teşhisi ne yönelik yazılımlar
  5. Klinik karar destek yazılımları,
  6. Patolojik verilerin hızlı analiz edilmesini sağlayan yazılımlar
  7. göz anormalliklerin tespit edilmesi yönelik yazılımlar
  8. ilaç üretim aşamasındaki anormalliklerin tespit edilmesi yönelik otomasyon sistemleri gibi bir çok faaliyet alanında sektörel çözümler sunmaktayız.

B. In the health sector;
  - shortening the duration of treatment,
  - improving patient outcomes,
& nbsp; - facilitating diagnostic activities
  - We produce solutions to reduce healthcare costs.
& nbsp; In this context;
  1. automated medical decision-making systems,
  2. analysis and reporting software for biomedical data
  3. Systems to reduce human-induced errors encountered in clinical decision-making processes
  4. Software for early detection and diagnosis of many diseases, especially cancer
  5. Clinical decision support software,
  6. Software that enables rapid analysis of pathological data
  7. Software for detecting eye abnormalities
  8.We offer sectoral solutions in many fields of activity such as automation systems for detecting abnormalities in the pharmaceutical production phase.

 C. Savunma ve Havacılık alanında,
  - yeni teknolojik imkân ve kabiliyetlere sahip silah ve savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
  - üretim maliyetini ve süresini azaltmak,
  - etkin ve caydırıcı silah sistemlerinin üretime katkıda bulunmak,
  - dışa bağımlılığı asgari düzeye indirmek
  - etkin ve efektif sistemler üretmek amaçlarına yönelik çözümler üretmekteyiz.
   Bu kapsamda, insansız kara/hava araçları sistemleri geliştiren firmaların;
  - kendi sistemlerine kolayca entegre edebilecekleri,
  - saha testleri tamamlanmış,
  - görüntü/video işleme, (yeni nesil hedef tanımlama, hedef sınıflandırma, hedef takip etme) özelliklerine sahip
  - yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanılarak eğitilmiş modellerden oluşan,
  - hareketli ve sabit platformlara entegre edilebilen,
  - görüntü işleme ve karar destek modelleri sahip yazılım ve otomasyon çözümleri geliştirmekteyiz.

  C. In the field of Defense and Aviation,
  - to contribute to the development of weapons and defense systems with new technological possibilities and capabilities,
  - reduce production cost and time,
  - to contribute to the production of effective and deterrent weapon systems,
  - minimizing external dependency
  - We produce solutions for the purpose of producing effective and effective systems.
    In this context, companies that develop unmanned land / air vehicles systems;
  - that they can easily integrate into their systems,
  - field tests completed,
  - image / video processing, (new generation target identification, target classification, target tracking) features
  - Consisting of models trained using artificial intelligence and machine learning,
  - can be integrated into mobile and fixed platforms,
  - We develop software and automation solutions with image processing and decision support models.

Ar-ge Faliyetleri
R&G Activities

>AR-GE

R&D

Yurtiçi ve yurtdışında firmaların ihtiyaçlarına yönelik rekabetçi çözümleri sunmak üzere kurulan firmamız, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine önem vermektedir. Bu doğrultuda yatırımlarını insana, bilgiye, teknolojiye ve eğitime vererek hızla gelişerek büyümektedir. Global Dünya’da faaliyet gösteren firmamız; yapay zeka, görüntü işleme, gömülü yazılım, mobil uygulamalar ve makine imalatı alanlarında bir çok başarıya imza atmaktadır. Firmamız müşterilerinin beklentilerini analiz ederek, tespit ettiği ihtiyaçlara denk gelen müşterilerine özel otomasyon cihazları ve özgün tasarımları ile hizmet vermektedir.

Our company, which was established to provide competitive solutions for the needs of companies at home and abroad, attaches importance to Research and Development activities. In this direction, it develops and grows rapidly by investing in people, knowledge, technology and education. Our company operating in the global world; It has achieved many successes in the fields of artificial intelligence, image processing, embedded software, mobile applications and machine manufacturing. Our company analyzes the expectations of its customers and serves its customers with special automation devices and original designs that meet the needs determined.

Biz Kimiz?
Who are we?

HAKKIMIZDA

About Us

Cuda Tech Yazılım ve Mühendislik, Savunma ve Bilişim sektöründe 20 yılı aşkın süredir proje geliştiren bir ekip ile 2020 yılında Ankara'da kurulmuş bir mühendislik firmasıdır. Firmamız, robotik, yapay zeka tabanlı görüntü işleme ve otomasyon çözümleri başta olmak üzere; bu alanda yetenek ve tecrübe sahibi mühendisleri ile Endüstri,Sağlık, Savunma ve Havacılık alanlarında sektörel bazda müdendislik çözümleri geliştirmektedir. Güç destekli, robotik sistemler kapsamında yük hücreleri, kuvvet kontrolü, motor sürüş teknikleri ve bu konulara yönelik alt sistemlere yönelik gömülü yazılım, donanım ve mekanik tasarımlar anlamında kabiliyet ve tecrübesini artırmakta; bu konularda savunma ve sivil sektörün büyük kurumsal firmalarına katma değeri yüksek ARGE projelerinde teknik mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Cuda Tech is an engineering firm established in Ankara in 2020 with a team that has been developing projects in the Software and Engineering, Defense and Information sector for more than 20 years. Our company, especially robotic, artificial intelligence-based image processing and automation solutions; develops sectoral engineering solutions in the fields of Industry, Health, Defense and Aviation with its engineers who have talent and experience in this field. It increases its capability and experience in terms of load cells, force control, motor driving techniques and embedded software, hardware and mechanical designs for subsystems in power assisted, robotic systems; It offers technical engineering solutions to large corporate companies of the defense and civil sector in R&D projects with high added value.

Bize Ulaşın
Contact us

İletişim

Info

İletişim Bilgileri
Contact Information
...

Üniversiteler Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent, 1596. Cad. 6.AR-GE Blokları E Blok Bina No:6E 2.Kat No:14 Beytepe 06800 Çankaya / ANKARA

...

+90 312 484 50 24

Top